Registrácia dobrovoľníka/-čky

Údaje označené * sú povinné.V súlade s článkom 6 ods. 1 a článkom 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len Nariadenie EÚ) a so Zákonom č. 18/2018 Z.z. ako dotknutá osoba poskytujem Platforme dobrovoľníckych centier a organizácií, so sídlom Hviezdoslavova 119, Stupava, (Platforma) ako prevádzkovateľovi súhlas na spracovanie osobných údajov za účelom vystavenia potvrdenia o získaných dobrovoľníckych zručnostiach na dobu neurčitú, s možnosťou poskytnutia tretím osobám – konkrétne: organizácii, v ktorej som dobrovoľníčil/dobrovoľníčila a Univerzite Mateja Bela.

Súhlas som dal/a zo svojej slobodnej vôle bez akékoľvek nátlaku a bez akýchkoľvek podmienok zo strany Platformy nesúvisiacich s mojim súhlasom.

Som si vedomá, že mám ako Dotknutá osoba svoje práva, konkrétne:

 • prístup k osobným údajom (článok 15),
 • (prístup nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb)
 • opravu a doplnenie osobných údajov (článok 16),
 • výmaz osobných údajov - právo na zabudnutie (článok 17),
  • zverejnené OU,
  • nepotrebné OU,
  • nezákonne spracúvané OU,
  • OU spracúvané na účely priameho marketingu,
  • OU po odvolaní súhlasu na spracúvanie, ak neexistuje iný právny základ spracúvania,
  • toto právo sa neuplatňuje pri údajoch spracúvaných na účel:
 • archivácie,
 • vedecký/štatistický účel,
 • historický výskum,
 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie,
 • na preukazovanie a uplatňovanie právnych nárokov,
 • obmedzenie spracúvania osobných údajov (článok 18),
  • počas opravy nesprávnych údajov,
  • ak dotknutá osoba namieta výmaz údajov a požaduje ho nahradiť obmedzením spracúvania,
  • ak prevádzkovateľ údaje už nepotrebuje a potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
 • prenosnosť osobných údajov spracúvaných automatizovanými prostriedkami (článok 20)
 • namietanie spracúvania osobných údajov (článok 21),
 • pri spracúvaní na účely priameho marketingu - prevádzkovateľ ihneď pozastaví spracúvanie,a že som sa s týmito právami oboznámil/a a porozumel/a im.

Platforma môže obmedziť rozsah mojich práv v zmysle článku 23 Nariadenia EÚ, ak je takéto obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť najmä ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb a uplatnenie vymáhania občianskoprávnych nárokov.

Ja, ako dotknutá osoba mám právo tento súhlas kedykoľvek odvolať e-mailom na platforma@dobrovolnickecentra.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Taktiež mám právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava podľa článku 13, ods. 2, písm. d) Nariadenia EÚ.

O spôsobe spracovania svojich osobných údajov, ako aj o ďalších informáciách s nimi súvisiacich si môžem prečítať na webovej stránke Platformy v samostatnej sekcii: www.dobrovolnickecentra.sk/sk/GDPR.